OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE  

1. Pravidla stanoví podmínky poskytování digitálních služeb, včetně používání obchodu, jakož i práva, povinnosti a podmínky odpovědnosti prodávajícího a zákazníka. Pravidla rovněž obsahují informace, které je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2020.287 v platném znění).

2. Každý zákazník se má seznámit s obchodními podmínkami.

3. Pravidla a předpisy jsou k dispozici na internetových stránkách obchodu a jsou rovněž k dispozici zdarma před uzavřením smlouvy. Na žádost zákazníka jsou obchodní podmínky zpřístupněny také tak, aby bylo možné jejich obsah získat, reprodukovat a zaznamenat pomocí systému ICT, který zákazník používá (např. e-mailem). 

4. Základní definice: 

1) Předpisy: Pravidla internetového obchodu ; 

2) Společnost působící pod názvem:                            

PEFRANO SP. Z O.O., Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz

Informace o obchodní činnosti, NIP: 637-221-13-11, Regon: 386951360; 

3) Zákazník nebo Odběratel služby: fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která je však způsobilá vlastním jménem nabývat práva a zavazovat se, která vstupuje do právního vztahu s Prodávajícím v oblasti Obchodu. Zákazník je zároveň spotřebitelem nebo Podnikatel s právy spotřebitelů, pokud pro něj neexistují zvláštní ustanovení týkající se této problematiky. 

4) Spotřebitel: Zákazník, který je fyzickou osobou, která s prodávajícím provádí právní úkon (nákup), který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností; 

5) Digitální služba - služba ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů 2020.344), kterou Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkovi elektronicky prostřednictvím Webových stránek.

6) Obchod, internetový obchod nebo služba: elektronická služba, internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese www.parfemyfrancouzske.cz  

7) Účet - Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem zadaným Klientem, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby, ve kterém jsou shromažďovány údaje zadané Klientem a informace o činnostech v rámci Obchodu; 

8) Zboží nebo výrobek - zboží prodávané v obchodě, které nabízí prodávající; 

9) Smlouva - smlouva uzavřená na dálku o koupi Zboží, která vznikla na základě podání Objednávky Zákazníkem v Obchodě a jejího přijetí Prodávajícím;

10) Formulář - skript představující prostředek elektronické komunikace, který umožňuje zadání Objednávky v Obchodě.Obchod; 

11) Objednávka - pokyn ke koupi Zboží, který Zákazník zadává prostřednictvím technické komunikace; 

12) Newsletter - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), která umožňuje všem Klientům, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služeb cyklické zprávy (newslettery), obsahující informace o Stránkách, včetně novinek nebo propagačních akcí v obchodě. 

13) Podnikatel s právy spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této Smlouvy vyplývá, že se nejedná o její profesní povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na na základě ustanovení o centrálním registru a obchodních informacích.

KAPITOLA 2 ZÁKLADNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Szpitalna 30, 32-300 Olkusz, e-mailová adresa [email protected]

2. Prodávající nabízí následující typy elektronicky poskytovaných služeb: 

1) internetový obchod, provozovaný prostřednictvím webových stránek, kde zákazník uzavírá smlouvu o prodeji na dálku, strany jsou o prodeji informovány prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu a plnění smlouvy (zejména dodání Zboží) probíhá off-line; 

2) Účet, služba spočívající ve zřízení účtu na Webu za účelem uzavírání Smluv v Obchodě, přijímání informací o stavu plnění uzavřených Smluv, jakož i shromažďování údajů o aktivitách Zákazníka v rámci Obchodu apod. Přístup k Účtu je možný po registraci a následně po přihlášení. Registrace účtu představuje uzavření smlouvy o vedení účtu v Obchodě;

3) newsletter, spočívající v zasílání elektronických zpráv Prodávajícím na e-mailovou adresu Klienta, které obsahují informace o Webových stránkách, včetně novinek či akcí v Obchodě; Prodávající poskytuje služby elektronicky v souladu s Obchodními podmínkami;

4) poskytování názorů (komentování), spočívající v umožnění Prodejci umisťovat na webové stránky Obchodu individuální a subjektivní vyjádření Zákazníků, včetně těch týkajících se služby nebo Zboží. 

3. Technickou podmínkou pro používání obchodu je, aby zákazník měl počítač nebo jiné zařízení umožňující prohlížení internetu, vhodný software (včetně internetového prohlížeče), přístup k internetu a také aktuální a aktivní e-mailový účet.

4. Je zakázáno poskytovat nezákonný obsah ze strany zákazníka.

5. Používání obchodu může být spojeno s nebezpečími typickými pro používání internetu, jako jsou spam, viry, hackerské útoky. Prodávající podniká kroky proti těmto hrozbám. Prodávající upozorňuje, že veřejná povaha internetu a používání elektronickou formou  služeb může být spojena s rizikem získání nebo pozměnění údajů zákazníka neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik, včetně antivirového softwaru a softwaru na ochranu identity uživatelů internetu. 

6. Uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb probíhá prostřednictvím obchodu na internetu. Zákazník může kdykoli přestat využívat služby poskytované elektronicky opuštěním obchodu nebo smazáním účtu nebo odstoupením ze služby newsletteru.. V takovém případě je smlouva o poskytování služeb elektronickými prostředky automaticky ukončena bez nutnosti dalších prohlášení stran.

7. Při zadávání Objednávek nebo používání Elektronických služeb není možné používat Obchod anonymně nebo pod pseudonymem.

KAPITOLA 3 OSOBNÍ ÚDAJE

1. Osobní údaje poskytnuté zákazníky prodávajícímu v souladu se závaznými právními ustanoveními, mimo jiné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o volném využívání těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Úř. věst. L 119, 4.5.2016).

2. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s implementací ustanovení těchto Pravidel je Prodávající.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu, které obsahují zejména zásady zpracování osobních údajů Správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie v internetovém obchodě.

4. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné, stejně jako poskytnutí osobních údajů zákazníkem nebo klientem využívajícím internetový obchod s tím, že absence těchto údajů znemožňuje registraci, jakož i uzavření a plnění smluv uzavřených klientem s prodávajícím.

KAPITOLA 4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

§ 1 Účet. 

1.Prregistrace účtu na webových stránkách obchodu je bezplatná a vyžaduje následující úkony: Kupující by měl vyplnit registrační formulář a poskytnout určité údaje (jméno/název společnosti, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a heslo) a prohlášení o souhlasu s pravidly a předpisy, zpracováním osobních údajů a poskytováním obchodních informací. Na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při registraci účtu bude zaslán odkaz umožňující ověření účtu. Přihlášení k účtu spočívá v zadání e-mailové adresy zákazníka a hesla, které si zákazník stanovil. Heslo je důvěrné a nesmí být nikomu zpřístupněno. 

2. Účet umožňuje zákazníkovi zadávat nebo upravovat údaje, provádět nebo kontrolovat objednávky a prohlížet historii objednávek. 

3. Služba elektronického účtu je poskytována zdarma na dobu neurčitou. 

4. Zákazník může kdykoli zrušit svůj účet v obchodě zasláním příslušné žádosti prodávajícímu na e-mail: [email protected] nebo písemně na adresu prodávajícího: Jerribo Jarosław Grabowski Osiek 84b 32-300 Olkusz. 

§ 2 Zpravodaj 

1.Cílem služby Newsletter je poskytnout zákazníkovi objednané informace.

2. Odebírání Newsletteru nevyžaduje vytvoření účtu ze strany zákazníka, ale vyžaduje poskytnutí e-mailové adresy a prohlášení o souhlasu s obchodními podmínkami, zpracováním osobních údajů a poskytováním obchodních informací. 

3.Na e-mailovou adresu zákazníka bude zaslán potvrzovací odkaz pro službu odběru novinek. 

4. Služba Newsletter je po neomezenou dobu bezplatná.

5. Zákazník se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit zasláním příslušné žádosti prodávajícímu na e-mail: [email protected] nebo písemně na adresu prodávajícího: Jerribo Jarosław Grabowski Osiek 84b 32-300 Olkusz. 

§ 3 Sleva 

1. Prodávající může zákazníkům poskytovat slevy za podmínek stanovených prodávajícím. 

2. Sleva je poskytována zákazníkům, kteří mají účet v obchodě prodávajícího a také neregistrovaným zákazníkům. 

3. Sleva je jednorázová a lze ji využít pouze jednou při nákupu v obchodě a nelze ji kombinovat s jinými slevami. 4. Sleva se nevztahuje na nákupy v obchodě. 

4. Nesprávně získanou slevu lze odebrat. Prodávající o tom bude zákazníka informovat e-mailem, telefonicky nebo textovou zprávou.

5. Využití slevy je dobrovolné. 

6.Sleva se poskytuje zpřístupněním slevového kódu zákazníkovi. Pro využití slevy stačí zadat daný řetězec alfanumerických znaků do pole "Použít kupón" na stránce "Košík". Zadáním výše popsaného kódu se aktivuje sleva o procentní hodnotu produktů v košíku. 

7. Slevy se nesčítají. To znamená, že na jednu objednávku lze použít pouze jednu slevu.

§ 4 Názory

1. Prodávající poskytuje zákazníkům bezplatně možnost dobrovolně poskytnout subjektivní zpětnou vazbu k nákupům uskutečněným v internetovém obchodě, včetně hodnocení a recenzí výrobků.

2. Služba je poskytována na dobu neurčitou.

3. Hodnocení mohou poskytovat pouze zákazníci, kteří v internetovém obchodě prodávajícího nakoupili. Stanovisko lze vydat pouze k produktům, které zákazník skutečně zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. Je nepřípustné uzavírat fiktivní smlouvy za účelem vydání posudků.

4. Při zasílání stanoviska nesmí zákazník uvádět žádný protiprávní obsah, zejména obsah, který představuje nekalou soutěž vůči prodávajícímu nebo jednání porušující osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích stran. Zákazník je plně odpovědný za prohlášení, která zveřejnil na webových stránkách.

5. Službu mohou využívat pouze zákazníci, kteří mají účet v obchodě.

6. Prodávající je oprávněn použít posudky pro účely Obchodu.

7. Zákazník může své hodnocení kdykoli smazat.

8. Poté, co zákazník nakoupí v internetovém obchodě, zašle mu prodávající e-mail s žádostí o recenzi a odkazem na online formulář pro odeslání recenze.

9. Pro zveřejnění názoru musí zákazník: uvést hodnocení výrobku na stupnici od 1 do 5 hvězdiček, své označení (jméno nebo přezdívku), svou e-mailovou adresu (neviditelnou pro ostatní uživatele webových stránek), obsah názoru a potvrdit přidání názoru. Výše uvedené údaje lze použít k ověření pravdivosti tvrzení.

10. Stanovisko vydané zákazníkem bude zveřejněno poté, co prodávající ověří jeho soulad s těmito obchodními podmínkami. Prodávající má právo rozhodnout o umístění nebo odmítnutí názoru na webových stránkách, pokud je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, zejména pokud je názor v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, a zejména pokud podněcuje k rasové, náboženské nebo etnické nenávisti apod. a obsahuje obsah, který je fašistický, pornografický nebo obecně uznávaný jako vulgární, propaguje násilí nebo uráží náboženské cítění, pokud porušuje jakákoli práva prodávajícího nebo třetích stran, včetně autorských práv, práv průmyslového vlastnictví, obchodního tajemství nebo porušuje povinnosti mlčenlivosti, pokud je urážlivý nebo ohrožuje ostatní, pokud obsahuje nepravdivý nebo zavádějící obsah,obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje, e-mailové adresy nebo jiné údaje umožňující přímý kontakt atd. odkazy na jiné webové stránky, na jiné subjekty než na prodejce, obsahuje cenu produktů, je kopií obsahu (celého nebo části) jiného stanoviska zveřejněného na webových stránkách; obsahuje komerční obsah (včetně reklamy) a netýká se zcela nebo zčásti posuzovaného produktu. Zákazník může znovu zveřejnit názor, který splňuje podmínky těchto smluvních podmínek.

KAPITOLA 5 PRODEJ

§ 1 Zboží

1. Všechny výrobky nabízené v obchodě jsou nové a nemají žádné vady.

2. Podrobný popis Zboží naleznete na webových stránkách Obchodu. 

3. Na Zboží může být poskytována záruka nebo poprodejní servis. Podrobné informace v tomto ohledu jsou uvedeny v popisu zboží.

 § 2 Příkazy a jejich provádění 

1. Objednávku lze provést vyplněním formuláře, který je k dispozici v obchodě. 

2. Objednávku lze zadat po registraci účtu na webových stránkách obchodu nebo bez registrace účtu na webových stránkách obchodu (nákupy pro hosty). 

3. Zákazník je povinen pečlivě vyplnit formulář a uvést všechny údaje (jméno, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, doručovací adresu) v souladu se skutečností a uvést zvolený způsob platby a doručení.

4. Zákazník uvádí údaje ve formuláři a činí prohlášení o přijetí pravidel, zpracování osobních údajů, předávání obchodních informací. 

5. Objednávky lze v obchodě realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky podané v sobotu, neděli nebo během svátního svátku se vyřizují další pracovní den.

6. Potvrzení objednávky provede zákazník výběrem tlačítka (políčka) označeného "objednávka s povinností platby". Prodávající zašle potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. 

7. Doba vyřízení objednávky (tj. do data odeslání Zboží) je 1 až 3 pracovní dny. 

8. V případě, že Zákazník požaduje doložení plnění formou faktury s DPH, je povinen poskytnout potřebné údaje včetně DIČ Zákazníka pro vystavení faktury nejpozději při zadání Objednávky. Prodávající neodpovídá za nesprávné nebo neúplné údaje poskytnuté zákazníkem.

§ 3 Platby

1. Všechny ceny zboží uvedené v obchodě jsou v českých korunách a včetně DPH. Cena Zboží nezahrnuje náklady uvedené v následujícím bodě 2. Cena zboží uvedená v okamžiku podání objednávky Zákazníkem je pro obě strany závazná..  

2. Náklady spojené s dodáním zboží (např. doprava, kurýr, poštovní služby) a případné další náklady nese Zákazník. Výše těchto nákladů může záviset na zákazníkem zvoleném způsobu dodání zboží. Informace o výši těchto nákladů se poskytují ve fázi zadávání objednávky. 

3.Zákazník si může zvolit následující způsoby platby za objednané Zboží:

1) tradiční převod - platba před odesláním Zboží (platba předem). Po odeslání objednávky by měl zákazník zaplatit dlužnou částku na bankovní účet obchodu. Objednávka je vyřízena okamžikem připsání platby zákazníka na bankovní účet obchodu; 

2) Platební karta

3) platba při osobním převzetí Zboží (platba v hotovosti nebo kartou) - Zákazník platí přímo při osobním převzetí Zboží v kamenné prodejně. Realizace objednávky proběhne po přijetí objednávky. 

4) platba při převzetí Zboží (dobírka) - Zákazník uhradí dlužnou částku přímo při převzetí Zboží kurýrem. Realizace objednávky proběhne po přijetí objednávky. 

4. Ke každému prodanému výrobku obchod vystaví doklad o koupi a doručí jej zákazníkovi. 

5. Zákazník je povinen zaplatit do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud během této doby Zákazník nezaplatí, pak - v souladu s § 491 odst. 1 občanského zákoníku (Sb. zákonů 2022.1360 v platném znění) - Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k zaplacení, po jejímž marném uplynutí bude Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník prohlásí, že plnění nebude splněno, může prodávající odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty i před uplynutím stanovené lhůty pro plnění.

§ 4 Doručení 

1.Produkt je zaslán na adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Produkt je doručen kurýrní společností nebo prostřednictvím poštovního operátora dle volby zákazníka. Zásilka prostřednictvím poštovního přepravce by měla být doručena do 6 pracovních dnů od data odeslání Zboží, zatímco prostřednictvím kurýrní společnosti do 1 až 4 pracovních dnů od data odeslání Zboží. 

3. Zákazník si může zboží vyzvednout osobně na adrese Szpitalna 30, 32-300 Olkusz.

4. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen dodat Zákazníkovi veškeré součásti svého vybavení, jakož i návody k obsluze a údržbě a další dokumenty vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

5. V případě odeslaných zásilek, které si zákazník nevyzvedl, se zásilka vrací zpět prodávajícímu. V případě, že si zákazník nevyzvedne dodané zboží v uvedeném termínu dodání z důvodů na straně zákazníka, má prodávající právo požadovat po zákazníkovi náhradu škody vzniklé v důsledku neoprávněného plnění smlouvy ze strany zákazníka, včetně úhrady nákladů na zpětné zaslání zboží prodávajícímu (poštovné dle ceníku provozovatele). V případě odstoupení od kupní smlouvy - v případě platby bankovním převodem - vrátí prodávající platby přijaté od zákazníka po odečtení nákladů, které zákazníkovi vznikly. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým byla provedena platba, pokud spotřebitel neurčí jiný způsob vrácení.

6. Prodávající uvádí, že: 

1) Okamžikem předání Zboží Klientovi nebo dopravci přecházejí na Klienta výhody a břemena spojená se zbožím, jakož i nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození zboží. V případě prodeje spotřebiteli nebo Obchodník s právy spotřebitelů přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození zboží na spotřebitele nebo Obchodník s právy spotřebitelů okamžikem předání zboží. Za dodání zboží se považuje jeho svěření dopravci, pokud prodávající neměl vliv na výběr dopravce. 

2) převzetí zásilky se Zbožím Spotřebitelem (kromě zákazníka, který je spotřebitelem nebo podnikatelem s právy spotřebitele) bez výhrad má za následek zánik nároku na náhradu škody při přepravě, ledaže: 

a) škoda byla zjištěna protokolem před převzetím zásilky; 

b) toto zjištění bylo opomenuto vinou dopravce;

c) ztráta nebo škoda byla způsobena úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí dopravce;

d) poškození, které nelze zjistit zvenčí, zjistí oprávněná osoba po převzetí zásilky a do 7 dnů požádá o zjištění jejího stavu a prokáže, že poškození vzniklo v době mezi převzetím zásilky k přepravě a jejím vydáním. 

1. Kupní smlouva není uzavřena na dobu neurčitou a nepodléhá automatickému prodloužení.

2. Minimální doba trvání povinností Spotřebitele ze Smlouvy je doba plnění Smlouvy, tj. provedení platby a převzetí Zboží. 5

3. Používání obchodu spotřebitelem není spojeno s povinností složit zálohu nebo poskytnout jiné finanční záruky. 

4. Prodávající neuplatňuje kodex osvědčených postupů uvedený v čl. 2 bodě 5 zákona ze dne 23. srpna 2007 o potírání nekalých tržních praktik (Sb. zákonů 2017.2070 v platném znění). 

KAPITOLA 6 ODPOVĚDNOST 

1. Záruční odpovědnost je v právních vztazích se zákazníky vyloučena a toto vyloučení se vztahuje i na podnikatele s právy spotřebitele.

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, pokud má zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka), na základě zásad uvedených v ustanoveních občanského zákoníku a zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, včetně následujících:

1) fyzická vada spočívá v nesouladu Zboží se smlouvou. Zboží je v rozporu se smlouvou zejména tehdy, pokud:

a) Zboží nemá vlastnosti, které by taková věc měla mít vzhledem k účelu stanovenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností či účelu; 

b) Zboží nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající spotřebitele ujistil; 

c) Zboží se nehodí k účelu, o kterém spotřebitel informoval prodávajícího při uzavření smlouvy, a prodávající neměl k tomuto účelu výhrady; 

d) Zboží bylo spotřebiteli dodáno v nekompletním stavu.

2) Zboží má právní vadu, pokud je Zboží vlastnictvím třetí osoby nebo pokud je zatíženo právem třetí osoby a pokud omezení v užívání nebo nakládání se Zbožím vyplývá z rozhodnutí nebo výroku příslušného orgánu; v případě prodeje práva odpovídá za existenci práva také Prodávající; 

3) Prodávající odpovídá v rámci zákonné záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí na spotřebitele nebo které vznikly z důvodu, že zboží bylo ve stejném okamžiku v prodeji.

4) Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud spotřebitel o vadě věděl v době uzavření smlouvy; 

5) Pokud byla fyzická vada zjištěna před uplynutím jednoho roku ode dne dodání Zboží, má se za to, že vada nebo její příčina existovala v okamžiku přechodu rizika na Spotřebitele;

6) Prodávající odpovídá ze záruky, pokud se fyzická vada projeví před uplynutím dvou let ode dne dodání Zboží Spotřebiteli, a pokud je Zboží zakoupené Spotřebitelem použitou movitou věcí, odpovídá Prodávající ze záruky, pokud se fyzická vada projeví před uplynutím jednoho roku ode dne dodání Zboží; 

7) Práva spotřebitele vyplývající ze záruky jsou:

a) požadovat snížení ceny Zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží pro Spotřebitele nevymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní; 

b) Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím požadovat výměnu Zboží za bezvadné nebo namísto výměny Zboží požadovat odstranění vady, ledaže uvedení Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím. Při posuzování nepřiměřených nákladů se přihlíží k hodnotě věci bez vady, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl spotřebitel vystaven při jiném způsobu uspokojení;

8) Spotřebitel, který uplatní právo ze záruky, je povinen na náklady prodávajícího doručit vadnou věc na adresu prodávajícího uvedenou v § 2 odst. 1 obchodních podmínek.

3. Odpovědnost Prodávajícího za škodu v právních vztazích se Zákazníky je vždy omezena výhradně na výši zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, přičemž toto omezení se nevztahuje na Spotřebitele nebo Podnikatele s právy Spotřebitele. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Klienta/Zákazníka vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva není uzavřena nebo s Kupní smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi (jinému než zákazníkovi, který je spotřebitelem nebo podnikatelem s právy spotřebitele) pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk ani za zpoždění přepravy zásilky.

KAPITOLA 7 POSTUP VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

1.Zákazník by se měl na prodávajícího obrátit s jakoukoli stížností písemně na následující adresu PEFRANO SP. Z O.O., Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz. Prodávajícího lze rovněž informovat e-mailem na následující adrese: [email protected]. To však neplatí pro Spotřebitele a Podnikatele s právy Spotřebitele, kteří mohou reklamaci u Prodávajícího uplatnit jakýmkoli způsobem.

2.Pokud je zásilka se Zbožím poškozená, vadná nebo zničená, měl by Zákazník neprodleně (nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky) uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Takové jednání umožní prodávajícímu uplatnit nároky vůči dopravci. To však není podmínkou pro vyřízení stížnosti spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele.

3.Stížnost by měla obsahovat podrobný popis problému a požadavek zákazníka, případně i fotodokumentaci. 

4.Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 14 dnů. Pokud prodávající neodpoví na reklamaci spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele do 14 dnů, má se za to, že reklamaci uznává.

5. Pokud je stížnost uznána, prodávající přijme příslušná opatření. 

6. V právních vztazích se spotřebiteli je možné využít mimosoudní způsoby řešení stížností a nároků, včetně:

1) možnost řešit spory elektronicky prostřednictvím platformy ODR (online řešení sporů), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) možnost vést smírné řízení před obecným soudem nebo rozhodčím soudem či jinými orgány;

3) možnost vést mediační řízení za účasti nezávislého mediátora.

KAPITOLA 8 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě účinného odstoupení od smlouvy se má za to, že smlouva nebyla uzavřena. 

2. Spotřebitel a obchodník s právy spotřebitele má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

3. Informace o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a obchodník s právy spotřebitele jsou uvedeny v poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k dispozici na internetových stránkách obchodu. 

4. Právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší spotřebiteli a obchodník s právy spotřebitele ve vztahu k některým smlouvám, tj: 

1) za poskytnutí služby, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; 

2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; 

3) v případě, že Zboží je neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 

4) v případě, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou trvanlivosti;

5) v případě, že je Zboží dodáno v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; 

6) v nichž jsou Zbožím věci, které se po dodání vzhledem ke své povaze stávají neoddělitelně spojenými s jinými věcmi; 

7) ve kterých jsou Zbožím alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit;

8) ve kterých spotřebitel/podnikatel s právy spotřebitele výslovně požádal, aby se k němu prodávající dostavil za účelem neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytne jiné dodatečné služby, než které spotřebitel/podnikatel s právy spotřebitele požaduje, nebo poskytne jiné věci než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel/podnikatel s právy spotřebitele právo od smlouvy odstoupit, pokud jde o dodatečné služby nebo věci;

9) v případě, že Zbožím jsou zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; 

10) smlouva o dodávkách novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; 

11) uzavřené formou veřejné dražby; 

12) za poskytnutí ubytování, které není určeno k bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby; 

13) v případě poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování služeb zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. 

5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele/podnikatelé o právech spotřebitelů o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitele/podnikatelé o právech spotřebitelů, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. 

6.Pokud spotřebitel/podnikatelé o právech spotřebitelů zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen nahradit spotřebitele/podnikatelé o právech spotřebitelů dodatečné náklady, které mu vznikly. 

7. Spotřebitel/podnikatelé o právech spotřebitelů je povinen vrátit Zboží se všemi součástmi vybavení, včetně obalu, pokud je podstatnou součástí Zboží. Prodávající může zadržet úhradu až do obdržení Zboží nebo do doby, než Prodávajícímu předloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. 

8. Spotřebitel/podnikatelé o právech spotřebitelů nese pouze přímé náklady spojené s vrácením Zboží, ledaže Prodávající souhlasil s tím, že je ponese, nebo Spotřebitele neinformoval o nutnosti nést tyto náklady. 

9. Spotřebitel/podnikatelé o právech spotřebitelů odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku používání Zboží nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží. 

10. V případě účinného odstoupení od dohody se dohoda považuje za neuzavřenou. 

KAPITOLA 9 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. Práva k Webovým stránkám a obsahu na nich obsaženému náleží Prodávajícímu. 

2. Adresa webové stránky, na které je obchod dostupný, stejně jako obsah webové stránky [email protected] podléhají autorským právům a jsou chráněny autorským právem a právem duševního vlastnictví. 

3.Veškerá loga, vlastní názvy, grafické návrhy, videa, texty, formuláře, skripty, zdrojové kódy, hesla, ochranné známky, značky služeb atd. jsou registrovanými ochrannými známkami a patří Prodávajícímu, výrobci nebo distributorovi Zboží. Stahování, kopírování, úprava, reprodukce, přenos nebo šíření jakéhokoli obsahu z [email protected] bez souhlasu vlastníka je zakázáno.

 KAPITOLA 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se v právních vztazích se zákazníky nebo spotřebiteli použijí příslušná ustanovení obecně platného polského práva.

2. Změna jednacího řádu:

a) Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek z důležitých důvodů, tj. : změny právních předpisů; změny způsobů platby a doručování; přidání, změny nebo ukončení poskytování elektronických služeb - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto smluvních podmínek.

b) V případě smluv trvalé povahy uzavřených na základě těchto obchodních podmínek (jako je například poskytování elektronické služby - účtu) jsou změněné obchodní podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud byl Příjemce služby o změnách řádně informován a smlouvu nevypověděl do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud by změna smluvních podmínek vedla k zavedení nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

c) V případě smluv uzavřených na základě těchto Obchodních podmínek, které nemají povahu trvalé smlouvy, jako je Kupní smlouva, se změny Obchodních podmínek nedotýkají práv, která Příjemci služeb/Zákazníci nabyli před datem účinnosti změn Obchodních podmínek, a zejména se změny Obchodních podmínek nedotýkají již podaných Objednávek a již uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.

3. K řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem je výlučně příslušný soud příslušný podle sídla Prodávajícího, to však neplatí pro řešení sporů mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele.

4. Obchodní podmínky nevylučují ustanovení právních předpisů platných v zemi obvyklého bydliště spotřebitele uzavírajícího smlouvu s poskytovatelem služeb/prodejcem, která nelze smluvně vyloučit. V takovém případě poskytovatel služeb/prodejce zaručuje spotřebiteli ochranu, kterou mu poskytuje zákon a kterou nelze smluvně vyloučit.

5. Tato pravidla jsou účinná od 27. 12. 2022.

INFORMACE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte do svého držení nebo kdy zboží získá do svého držení vámi určená třetí strana, která není dopravcem. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže: PEFRANO SP. Z O.O. Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz e-mail: [email protected]

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy: v případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu dodání, než je nejlevnější námi nabízený běžný způsob dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.Platbu vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Vyhrazujeme si právo nepřijímat vrácené zboží zaslané na dobírku, ani nevracet peníze za takové poštovné. Náhradu můžeme zadržet, dokud položku neobdržíte nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. Zboží nám prosím zašlete zpět nebo předejte neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty předmětu, které vzniklo v důsledku jiného použití předmětu, než které bylo nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti předmětu.