Dokument
List o odstúpení od zmluvy a vzor odstúpenia od zmluvy


VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV


1. Pravidlá stanovujú podmienky poskytovania digitálnych služieb vrátane používania obchodu, ako aj práva, povinnosti a podmienky zodpovednosti predávajúceho a zákazníka. Pravidlá obsahujú aj informácie, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane zákona 30. Máj 2014 o právach spotrebiteľov (zbierka zákonov 2020.287 v znení neskorších predpisov).

2. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s obchodnými podmienkami.

3. Pravidlá a predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke obchodu a sú tiež k dispozícii bezplatne pred uzavretím zmluvy. Na žiadosť zákazníka sú podmienky tiež sprístupnené tak, aby ich obsah mohol byť získaný, reprodukovaný a zaznamenaný pomocou IKT systému používaného zákazníkom (napr. e-mailom).

4. Základné definície:

1) predpisy: pravidlá internetového obchodu ;

2) spoločnosť pôsobiaca pod názvom:

PEFRANO SP. Z O. O., Ale. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz

Obchodné informácie, NIP: 637-221-13-11, Regon: 386951360;

3) objednávateľ alebo objednávateľ služby: fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba a organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá je však schopná nadobúdať práva a povinnosti vo vlastnom mene, ktorá vstupuje do právneho vzťahu s predávajúcim v oblasti obchodu. Zároveň je zákazníkom spotrebiteľ alebo podnikateľ so spotrebiteľskými právami, pokiaľ pre neho v tejto veci neexistujú osobitné ustanovenia.

4) spotrebiteľ: zákazník, ktorým je fyzická osoba, ktorá s predávajúcim vykonáva právny úkon (nákup), ktorý priamo nesúvisí s jeho podnikateľskou alebo odbornou činnosťou;

5) digitálna služba-služba v zmysle zákona z 18. Júl 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (zbierka zákonov 2020.344), ktoré poskytovateľ služieb poskytuje zákazníkovi elektronicky prostredníctvom webovej stránky.

6) obchod, internetový obchod alebo služba: Elektronická služba, internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na https://frenchperfumes.sk


7) účet-Elektronická služba označená individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom zadaným klientom, súbor prostriedkov v dátovom komunikačnom systéme poskytovateľa služieb, v ktorom sa zhromažďujú údaje zadané klientom a informácie o činnostiach v rámci obchodu;

8) tovar alebo výrobok-tovar predávaný v obchode ponúkanom Predávajúcim;

9) zmluva-zmluva uzatvorená na diaľku o kúpe tovaru, ktorá vznikla na základe zadania objednávky zákazníkom v obchode a jej akceptácie Predávajúcim;

10) formulár-skript predstavujúci prostriedok elektronickej komunikácie, ktorý vám umožňuje zadať objednávku v obchode.Obchod;

11) objednávka-pokyn na nákup tovaru, ktorý zákazník zadá prostredníctvom technickej komunikácie;

12) Newsletter-Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ktorá umožňuje všetkým klientom, ktorí ju používajú, Automaticky prijímať od poskytovateľa služieb cyklické správy (bulletiny) obsahujúce informácie o stránke vrátane noviniek alebo propagačných akcií v obchode.

13) podnikateľ so spotrebiteľskými právami-fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nejde o jej odbornú povahu, ktorá vyplýva najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a obchodných informáciách.


KAPITOLA 2 ZÁKLADNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE


1. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa Szpitalna 30, 32-300 Olkusz, e-mailová adresa [email protected]

2. Predávajúci ponúka tieto druhy elektronicky poskytovaných služieb:

1) internetový obchod prevádzkovaný prostredníctvom internetovej stránky, kde zákazník uzatvára zmluvu o predaji na diaľku, strany sú o predaji informované prostredníctvom automaticky generovaného e-mailu a plnenie zmluvy (najmä dodanie tovaru) prebieha off-line;

2) účet, služba spočívajúca v otvorení účtu na webovej stránke za účelom uzatvárania zmlúv v obchode, prijímania informácií o stave plnenia uzavretých zmlúv, ako aj zhromažďovania údajov o činnostiach zákazníka v obchode atď.prístup k účtu je možný po registrácii a následne po prihlásení. Registrácia účtu je Uzatvorenie zmluvy o vedení účtu v obchode;

3) newsletter, spočívajúci v zasielaní elektronických správ predávajúcim na e-mailovú adresu Klienta, obsahujúci informácie o webovej stránke vrátane noviniek alebo udalostí v obchode; predávajúci poskytuje služby elektronicky v súlade s obchodnými podmienkami;

4) poskytovanie stanovísk (pripomienok), ktoré spočívajú v tom, že umožňuje predávajúcemu umiestniť na webovú stránku obchodu individuálne a subjektívne vyhlásenia zákazníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú služby alebo tovaru.

3. Technickou podmienkou používania obchodu je, že zákazník má počítač alebo iné zariadenie, ktoré umožňuje prehliadanie internetu, vhodný softvér (vrátane internetového prehliadača), prístup na internet, ako aj aktuálny a aktívny e-mailový účet.

4. Je zakázané poskytovať nezákonný obsah zo strany zákazníka.

5. Používanie obchodu môže byť spojené s nebezpečenstvami typickými pre používanie internetu, ako sú spam, vírusy, útoky hackerov. Predávajúci podniká kroky proti týmto hrozbám. Predávajúci upozorňuje, že verejný charakter internetu a využívanie služieb v elektronickej podobe môže byť spojené s rizikom získania alebo úpravy zákazníckych údajov neoprávnenými osobami, preto by zákazníci mali používať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu vyššie uvedených rizík vrátane antivírusového softvéru a softvéru na ochranu identity používateľov internetu.

6. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb sa uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu. Zákazník môže kedykoľvek prestať používať služby poskytované elektronicky opustením obchodu alebo vymazaním účtu alebo odstúpením od služby bulletinu.. V takom prípade sa zmluva o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami automaticky ukončí bez potreby ďalších Vyhlásení strán.

7. Pri zadávaní objednávok alebo využívaní elektronických služieb nie je možné obchod používať anonymne alebo pod pseudonymom.


KAPITOLA 3 OSOBNÉ ÚDAJE


1. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom Predávajúcemu v súlade so záväznými právnymi predpismi, a to aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. o slobodnom používaní týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) S. L 119, 4.5.2016).

2. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v internetovom obchode v súvislosti s vykonávaním ustanovení týchto pravidiel.

3. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, po dobu a na základe dôvodov a zásad uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke internetového obchodu, ktoré obsahujú najmä zásady spracovania osobných údajov správcom v internetovom obchode vrátane dôvodov, účelov a doby spracovania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní Cookies v internetovom obchode.

4. Používanie internetového obchodu, vrátane nákupu, je dobrovoľné, ako aj poskytnutie osobných údajov zákazníkom alebo klientom využívajúcim internetový obchod, s tým, že absencia takýchto údajov znemožňuje registráciu, ako aj uzatváranie a plnenie zmlúv uzatvorených klientom s predávajúcim.


KAPITOLA 4 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


§ 1 účet.


1.Registrácia účtu na webových stránkach obchodu je bezplatná a vyžaduje nasledujúce kroky: kupujúci by mal vyplniť registračný formulár a poskytnúť určité údaje (Názov spoločnosti, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a heslo) a vyhlásenie o súhlase s Pravidlami a predpismi, spracovaním osobných údajov a poskytnutím obchodných informácií. Na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri registrácii účtu bude zaslaný odkaz umožňujúci overenie účtu. Prihlásenie do účtu spočíva v zadaní e-mailovej adresy a hesla zákazníka, ktoré si zákazník nastavil. Heslo je dôverné a nesmie byť nikomu zverejnené.

2. Účet umožňuje zákazníkovi zadávať alebo upravovať údaje, vykonávať alebo kontrolovať objednávky a prezerať si históriu objednávok.

3. Služba elektronického účtu sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú.

4. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť svoj účet v obchode zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu e-mailom: [email protected] alebo písomne na adresu PEFRANO SP. Z O. O., Ale. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz.

§ 2 Spravodajca

1.Účelom služby Newsletter je poskytnúť objednávateľovi objednané informácie.

2. Odber newslettera nevyžaduje vytvorenie účtu zo strany zákazníka, ale vyžaduje poskytnutie e-mailovej adresy a vyhlásenie súhlasu s obchodnými podmienkami, spracovaním osobných údajov a poskytnutím obchodných informácií.

3.Na na e-mailovú adresu zákazníka bude zaslaný potvrdzovací odkaz na službu newsletter.

4. Služba newsletteru je bezplatná na neobmedzenú dobu.

5. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu e-mailom: [email protected] alebo písomne na adresu PEFRANO SP. Z O. O., Ale. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz

§ 3 zľava

1. Predávajúci môže poskytnúť zákazníkom zľavy za podmienok určených Predávajúcim.

2. Zľava sa poskytuje zákazníkom, ktorí majú účet v obchode predávajúceho, ako aj neregistrovaným zákazníkom.

3. Zľava je jednorazová a môže byť použitá len raz pri nákupe v obchode a nemôže byť kombinovaná s inými zľavami.

4. Zľava sa nevzťahuje na nákupy v obchode.

5. Nesprávne získaná zľava môže byť odstránená. Predávajúci bude zákazníka informovať e-mailom, telefonicky alebo textovou správou.

6. Využitie zľavy je dobrovoľné.


7.Zľava sa poskytuje sprístupnením zľavového kódu zákazníkovi. Pre využitie zľavy stačí zadať daný reťazec alfanumerických znakov do poľa" použiť kupón "na stránke"košík". Zadaním vyššie popísaného kódu sa aktivuje zľava z percentuálnej hodnoty produktov v košíku.

8. Zľavy sa nesčítavajú. To znamená, že na jednu objednávku je možné uplatniť iba jednu zľavu.


§ 4 stanoviská

1. Predávajúci poskytuje zákazníkom bezplatne možnosť dobrovoľne poskytnúť subjektívnu spätnú väzbu o nákupoch uskutočnených v internetovom obchode vrátane hodnotení a recenzií produktov.

2. Služba je poskytovaná na dobu neurčitú.

3. Recenzie môžu poskytovať iba zákazníci, ktorí uskutočnili nákup v internetovom obchode predávajúceho. Stanovisko môže byť vydané len na produkty, ktoré zákazník skutočne zakúpil v internetovom obchode predávajúceho. Je neprípustné uzatvárať fiktívne zmluvy na účely vydávania stanovísk.

4. Zákazník pri zasielaní stanoviska nesmie uvádzať Žiadny nezákonný obsah, najmä obsah, ktorý predstavuje nekalú súťaž voči predávajúcemu alebo konanie porušujúce osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva predávajúceho alebo tretích osôb. Zákazník je plne zodpovedný za vyhlásenia zverejnené na webovej stránke.

5. Službu môžu využívať iba zákazníci, ktorí majú účet v obchode.

6. Predávajúci je oprávnený použiť referencie na účely obchodu.

7. Zákazník môže svoje hodnotenie kedykoľvek vymazať.

8. Po uskutočnení nákupu v internetovom obchode mu predávajúci pošle e-mail so žiadosťou o recenziu a odkazom na online formulár na odoslanie recenzie.

9. Na zverejnenie stanoviska musí zákazník: uviesť hodnotenie produktu na stupnici od 1 do 5 hviezdičiek, jeho označenie (meno alebo prezývka), jeho e-mailovú adresu (neviditeľnú pre ostatných používateľov webovej stránky), obsah stanoviska a potvrdiť doplnenie stanoviska. Vyššie uvedené údaje môžu byť použité na overenie pravdivosti reklamácie.

10. Stanovisko vydané zákazníkom bude zverejnené po tom, ako predávajúci overí jeho súlad s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci má právo rozhodnúť o umiestnení alebo zamietnutí názoru na webovej stránke, ak je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, najmä ak je názor v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, a najmä ak podnecuje k rasovej, náboženskej alebo etnickej nenávisti atď. a obsahuje obsah, ktorý je fašistický, pornografický alebo všeobecne uznávaný ako vulgárny, propaguje násilie alebo uráža náboženské cítenie, ak porušuje akékoľvek práva predávajúceho alebo tretích strán vrátane autorských práv, práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo porušuje povinnosti mlčanlivosti, ak je urážlivý alebo ohrozuje ostatných, ak obsahuje nepravdivý alebo zavádzajúci obsah, obsahuje osobné údaje, kontaktné údaje, e-mailové adresy alebo iné údaje umožňujúce priamy kontakt atď. odkazy na iné webové stránky, na iné subjekty ako predávajúci, obsahujú cenu produktov, sú kópiou obsahu (úplne alebo čiastočne) iného stanoviska zverejneného na webových stránkach; obsahuje komerčný obsah (vrátane reklamy) a úplne alebo čiastočne sa netýka posudzovaného produktu. Zákazník môže opätovne zverejniť názor, ktorý spĺňa podmienky týchto podmienok.


KAPITOLA 5 PREDAJ


§ 1 tovar


1. Všetky produkty ponúkané v obchode sú nové a nemajú žiadne chyby.

2. Podrobný popis tovaru nájdete na webovej stránke obchodu.

3. Na tovar môže byť poskytnutý záručný alebo pozáručný servis. Podrobné informácie v tejto súvislosti sú uvedené v opise tovaru.


§ 2 príkazy a ich vykonanie


1. Objednávku je možné vykonať vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii v obchode.

2. Objednávku je možné zadať po registrácii účtu na webovej stránke obchodu alebo bez registrácie účtu na webovej stránke obchodu (nákupy hostí).

3. Zákazník je povinný starostlivo vyplniť formulár a uviesť všetky údaje (Meno, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, adresu doručenia) v súlade s faktami a uviesť zvolený spôsob platby a doručenia.

4. Zákazník uvedie údaje vo formulári a urobí vyhlásenie o prijatí pravidiel, spracovaní osobných údajov, prenose obchodných informácií.

5. Objednávky je možné zadávať v obchode 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky zadané v sobotu, nedeľu alebo počas štátneho sviatku vybavujeme nasledujúci pracovný deň.

6. Zákazník potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo (pole) označené "objednávka s povinnosťou platby". Predávajúci zašle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

7. Doba vybavenia objednávky (t. j. do dátumu odoslania tovaru) je 1 až 3 pracovné dni.

8. V prípade, že zákazník požiada o preukázanie plnenia vo forme faktúry s DPH, je povinný najneskôr pri zadávaní objednávky poskytnúť potrebné údaje vrátane DIČ zákazníka na vystavenie faktúry. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne alebo neúplné údaje poskytnuté zákazníkom.

§ 3 platby


1. Všetky ceny tovaru uvedené v predajni sú v českých korunách a vrátane DPH. Cena Tovaru nezahŕňa náklady uvedené v nasledujúcom bode 2. Cena tovaru uvedená v čase odoslania objednávky zákazníkom je pre obe strany záväzná..

2. Náklady spojené s dodaním tovaru (napr. doprava, kuriér, poštové služby) a akékoľvek ďalšie náklady znáša zákazník. Výška týchto nákladov môže závisieť od spôsobu doručenia zvoleného zákazníkom. Informácie o výške týchto nákladov sa poskytujú vo fáze zadávania objednávky.

3.Zákazník si môže zvoliť nasledujúce spôsoby platby za objednaný Tovar:

1) tradičný prevod-platba pred odoslaním tovaru (platba vopred). Po odoslaní objednávky by mal zákazník zaplatiť sumu splatnú na bankový účet obchodu. Objednávka je spracovaná okamihom pripísania platby zákazníka na bankový účet obchodu;

2) Kreditná karta

3) platba pri osobnom prevzatí tovaru (platba v hotovosti alebo kartou) - zákazník platí priamo pri osobnom prevzatí tovaru v kamennej predajni. Objednávka bude spracovaná po prijatí Objednávky.

4) platba pri prevzatí tovaru (Dobierka) - zákazník uhradí dlžnú sumu priamo pri prevzatí tovaru kuriérom. Objednávka bude spracovaná po prijatí Objednávky.

4. Za každý predaný produkt vydá obchod doklad o kúpe a doručí ho zákazníkovi.

5. Zákazník je povinný zaplatiť najneskôr do 7 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak počas tejto doby zákazník nezaplatí, potom-v súlade s § 491 ods. 1 Občianskeho zákonníka (Sb. 2022.1360 v znení neskorších predpisov) - Predávajúci stanovuje zákazníkovi dodatočnú lehotu na zaplatenie, po uplynutí ktorej bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník vyhlási, že plnenie nebude splnené, môže Predávajúci odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty aj pred uplynutím stanovenej lehoty na plnenie.

§ 4 doručenie


1.Produkt je zasielaný na adresu uvedenú zákazníkom vo formulári, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Produkt je doručovaný kuriérskou spoločnosťou alebo poštovým operátorom podľa výberu zákazníka. Zásielka prostredníctvom poštového dopravcu by mala byť doručená do 6 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru, zatiaľ čo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do 1-4 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru.

3. Zákazník si môže tovar vyzdvihnúť osobne na Szpitalna 30, 32-300 Olkusz.

4. Spolu s tovarom je Predávajúci povinný dodať zákazníkovi všetky súčasti svojho zariadenia, ako aj návod na obsluhu a údržbu a ďalšie dokumenty vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. V prípade odoslaných zásielok, ktoré si zákazník neprevzal, je zásielka vrátená Predávajúcemu. V prípade, že si zákazník neprevezme dodaný tovar v určenom termíne dodania z dôvodov na strane zákazníka, má predávajúci právo požadovať od zákazníka náhradu škody vzniknutej v dôsledku neoprávneného plnenia zmluvy zákazníkom, vrátane úhrady nákladov na vrátenie Tovaru Predávajúcemu (poštovné podľa cenníka prevádzkovateľa). V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy - v prípade platby Bankovým prevodom - vráti predávajúci prijaté platby od zákazníka po odpočítaní nákladov, ktoré zákazníkovi vznikli. Predávajúci vráti peňažné prostriedky kupujúcemu rovnakým spôsobom, ako bola vykonaná platba, pokiaľ spotrebiteľ neurčí iný spôsob vrátenia.

6. Predávajúci uvádza, že:

1) okamihom odovzdania tovaru objednávateľovi alebo prepravcovi prechádzajú na objednávateľa výhody a bremená spojené s tovarom, ako aj riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru. V prípade predaja spotrebiteľovi alebo obchodníkovi za práva spotrebiteľa prechádza riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru na spotrebiteľa alebo obchodníka za práva spotrebiteľa v čase dodania tovaru. Dodanie Tovaru sa považuje za zverené dopravcovi, ak predávajúci nemal vplyv na výber dopravcu.

2) prevzatie zásielky s tovarom spotrebiteľom (s výnimkou zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami) bez výhrad vedie k zániku práva na náhradu škody počas prepravy, pokiaľ:

a) škoda bola zistená protokolom pred prevzatím zásielky;

b) Toto zistenie bolo vynechané zavinením dopravcu;

C) strata alebo škoda bola spôsobená úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou dopravcu;

d) škodu, ktorú nie je možné zistiť zvonku, zistí oprávnená osoba po prevzatí zásielky a do 7 dní požiada o zistenie jej stavu a preukáže, že škoda vznikla medzi prevzatím zásielky na prepravu a jej prepustením.

1. Kúpna zmluva nie je uzatvorená na dobu neurčitú a nie je predmetom automatického obnovenia.

2. Minimálna doba trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy je doba plnenia zmluvy, t.j. platba a prevzatie tovaru. 5

3. Používanie obchodu spotrebiteľom nie je spojené s povinnosťou zložiť zálohu alebo poskytnúť iné finančné záruky.

4. Predávajúci neuplatňuje kódex osvedčených postupov uvedený v článku 1 ods. 1. 2 bod 5 zákona z 23. August 2007 o boji proti nekalým trhovým praktikám (Sb. zákony 2017.2070 v znení neskorších predpisov).


KAPITOLA 6 ZODPOVEDNOSŤ


1. Záručná zodpovednosť je v právnych vzťahoch so zákazníkmi vylúčená a toto vylúčenie sa vzťahuje aj na podnikateľov so spotrebiteľskými právami.

2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, ak má tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruku), a to na základe zásad uvedených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka a zákona z 30. Máj 2014 o právach spotrebiteľov vrátane nasledujúcich:

1) fyzická vada spočíva v nesúlade tovaru so zmluvou. Tovar je v rozpore so zmluvou najmä ak:

A) tovar nemá vlastnosti, ktoré by taká vec mala mať s ohľadom na účel uvedený v zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo účelu;

B) tovar nemá vlastnosti, o ktorých existencii predávajúci ubezpečil spotrebiteľa;

C) tovar nie je vhodný na účel, o ktorom spotrebiteľ informoval Predávajúceho pri uzatváraní zmluvy a predávajúci na tento účel nemal výhrady;

D) Tovar bol dodaný spotrebiteľovi v neúplnom stave.

2) tovar má právnu vadu, ak je Tovar majetkom tretej osoby alebo ak je zaťažený právom tretej osoby a ak obmedzenie používania alebo zaobchádzania s tovarom vyplýva z rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu; v prípade predaja práva je predávajúci zodpovedný aj za existenciu práva tretej osoby.;

3) predávajúci zodpovedá podľa zákonnej záruky za fyzické chyby, ktoré existovali v čase prechodu nebezpečenstva na spotrebiteľa alebo ktoré vznikli v dôsledku skutočnosti, že tovar bol súčasne v predaji.

4) Predávajúci je oslobodený od zodpovednosti v rámci záruky, ak Spotrebiteľ o vade vedel v čase uzavretia zmluvy;

5) Ak bola fyzická vada zistená pred uplynutím jedného roka odo dňa dodania Tovaru, má sa za to, že vada alebo jej príčina existovala v čase prenosu rizika na spotrebiteľa;

6) predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa fyzická vada prejaví pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania tovaru spotrebiteľovi a ak sa Tovar zakúpený spotrebiteľom používa ako hnuteľný majetok, zodpovedá predávajúci v rámci záruky, ak sa fyzická vada prejaví pred uplynutím jedného roka odo dňa dodania tovaru spotrebiteľovi.;

7) práva spotrebiteľa vyplývajúce zo záruky sú:

a) požadovať zníženie ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci neodkladne a bez zbytočného odkladu pre spotrebiteľa nevymení vadnú vec za bezchybnú alebo odstráni vadu;

b) spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady navrhnutej Predávajúcim požadovať výmenu Tovaru za bezvadnú, alebo namiesto výmeny tovaru požadovať odstránenie vady, ak uvedenie tovaru do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným spotrebiteľom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri posudzovaní neprimeraných nákladov sa berie do úvahy hodnota veci bez vady, druh a význam zistenej vady, ako aj ťažkosti, ktorým by bol spotrebiteľ vystavený iným spôsobom uspokojenia;

8) spotrebiteľ, ktorý uplatní právo zo záruky, je povinný doručiť vadnú vec na náklady predávajúceho na adresu Predávajúceho uvedenú v § 2 ods. 1 Obchodné podmienky.

3. Zodpovednosť Predávajúceho za škodu v právnych vzťahoch so zákazníkmi je vždy obmedzená výlučne na výšku zaplatenej ceny a nákladov na dodanie Tovaru podľa kúpnej zmluvy a toto obmedzenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov ani podnikateľov so spotrebiteľskými právami. Obmedzenie sumy uvedenej v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky objednávateľa / objednávateľa voči poskytovateľovi služieb / predávajúcemu, a to aj v prípade, že kúpna zmluva nie je uzatvorená alebo nesúvisí s Kúpnou zmluvou. Poskytovateľ / predávajúci zodpovedá príjemcovi/zákazníkovi služby (okrem zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami) len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk ani za omeškanie zásielky.


KAPITOLA 7 REKLAMAČNÝ PORIADOK


1.Zákazník by mal kontaktovať predávajúceho s prípadnou reklamáciou písomne na nasledujúcej adrese PEFRANO SP. Z O. O., Al. 1000- lecia 2, 32-300 Olkusz. Predávajúceho je možné informovať aj e - mailom na adrese: [email protected] to sa však nevzťahuje na spotrebiteľov a podnikateľov so spotrebiteľskými právami, ktorí môžu Predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom podať sťažnosť.

2.Ak je zásielka s tovarom poškodená, chybná alebo zničená, zákazník je povinný bezodkladne (najneskôr do 7 dní od prevzatia zásielky) podať reklamáciu Predávajúcemu. Takéto konanie umožní Predávajúcemu uplatniť nároky voči dopravcovi. Nie je to však podmienka na vybavenie reklamácie Spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami.

3.Reklamácia by mala obsahovať podrobný popis problému a požiadavku zákazníka, prípadne aj fotodokumentáciu.

4.Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní. Ak predávajúci neodpovie na reklamáciu Spotrebiteľa alebo podnikateľa so spotrebiteľskými právami do 30 dní, má sa za to, že reklamácia je uznaná.

5. Ak bude reklamácia uznaná, Predávajúci prijme vhodné opatrenia.

6. V právnych vzťahoch so spotrebiteľmi je možné využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií vrátane:

1) možnosť riešenia sporov elektronicky prostredníctvom platformy RSO (online dispute resolution), ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) možnosť viesť zmierovacie konanie pred Všeobecným súdom alebo rozhodcovským súdom alebo inými orgánmi;

3) Možnosť vedenia mediačného konania za účasti nezávislého mediátora.

KAPITOLA 8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.

2. Spotrebiteľ a spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru.

3. Informácie o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom a obchodníkom o právach spotrebiteľa sú uvedené v poučení o práve na odstúpenie od zmluvy, ktoré je dostupné na internetovej stránke obchodu.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy nepatrí spotrebiteľovi a obchodníkovi so spotrebiteľskými právami v súvislosti s určitými zmluvami, tj:

1) na poskytnutie služby, Ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný, že po poskytnutí služby Predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

2) Ak cena alebo odmena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

3) v prípade, že ide o nerafabrikovanú vec vyrobenú podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo slúžiacu na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

4) v prípade tovaru podliehajúceho skaze alebo s krátkou trvanlivosťou;

5) v prípade, že je tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý nie je možné vrátiť po otvorení obalu z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po doručení;

6) v ktorej sú tovarom veci, ktoré sa po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spájajú s inými vecami;

7) v ktorom je tovarom alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

8) v ktorom spotrebiteľ / podnikateľ so spotrebiteľskými právami výslovne požiadal, aby sa mu predávajúci dostavil za účelom neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci poskytuje ďalšie služby iné, ako tie, ktoré požaduje spotrebiteľ/podnikateľ so spotrebiteľskými právami, alebo poskytuje iné veci ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, spotrebiteľ / podnikateľ so spotrebiteľskými právami sa môže dostaviť na iné účely, ako sú;

9) Ak je tovarom audio alebo video záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;

10) zmluva o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;

11) Uzavretá verejnou dražbou;

12) na poskytovanie nebytového ubytovania, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb súvisiacich s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak zmluva určuje dátum alebo čas poskytovania služby;

13) v prípade poskytovania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služieb začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho predávajúci informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy (pri vrátení všetkého tovaru z objednávky) vám vrátime všetky prijaté platby vrátane nákladov na doručenie tovaru (berie sa do úvahy najlacnejšia dostupná možnosť doručenia, t. j. 3,00 €), a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo oznámené vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ/podnikateľ s právami spotrebiteľa, ak spotrebiteľ/podnikateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý si nevyžaduje žiadne náklady na jeho strane.

V prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy (v prípade čiastočného vrátenia tovaru z objednávky) vrátime platby za vrátený tovar len čo najskôr, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám bolo oznámené vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Všetky priame náklady na vrátenie tovaru (napr. náklady na balenie, ochranu zásielky a dopravu) predávajúcemu znáša kupujúci.

6. Ak si spotrebiteľ/podnikateľ s právami spotrebiteľa zvolil iný spôsob doručenia tovaru ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi/podnikateľovi s právami spotrebiteľa dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.

7. Spotrebiteľ / podnikateľ o právach spotrebiteľa je povinný vrátiť tovar so všetkými súčasťami zariadenia vrátane obalu, ak je podstatnou súčasťou tovaru. Predávajúci môže zadržať platbu až do prevzatia tovaru alebo do predloženia dokladu o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

8. Spotrebiteľ / podnikatelia o právach spotrebiteľa znášajú len priame náklady spojené s vrátením tovaru, pokiaľ predávajúci nesúhlasil s ich znášaním alebo neinformoval Spotrebiteľa o potrebe znášať tieto náklady.

9. Spotrebiteľ / podnikatelia o právach spotrebiteľa je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku použitia tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

10. V prípade úspešného odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.

11. Vzhľadom na špecifický charakter výrobkov a ich personalizáciu obchod neprijíma vrátenie vzoriek parfumov a aróma difuzérov. Vyhradzujeme si právo odmietnuť prijatie vrátenia tohto tovaru.

KAPITOLA 9 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO


1. Práva na webovú stránku a obsah na nej obsiahnutý patria Predávajúcemu.

2. Adresa webovej stránky, na ktorej je obchod k dispozícii, ako aj obsah webovej stránky [email protected] podliehajú autorskému právu a sú chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva.

3.Všetky logá, vlastné názvy, grafické návrhy, videá, texty, formuláre, skripty, zdrojové kódy, heslá, ochranné známky, servisné značky atď.sú registrované ochranné známky a patria Predávajúcemu, výrobcovi alebo distribútorovi tovaru. Preberanie, kopírovanie, úprava, reprodukcia, prenos alebo distribúcia akéhokoľvek obsahu z [email protected] bez súhlasu majiteľa je zakázané.


KAPITOLA 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa v právnych vzťahoch so zákazníkmi alebo spotrebiteľmi uplatňujú príslušné ustanovenia všeobecne platného poľského práva.

2. Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku:

a) Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok z dôležitých dôvodov, t.j.: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platby a doručenia; doplnenie, zmena alebo ukončenie poskytovania elektronických služieb - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok.

b) v prípade zmlúv trvalého charakteru uzatvorených na základe týchto podmienok (napr. poskytovanie elektronického účtu služby) sú zmenené podmienky pre príjemcu služby záväzné, ak bol príjemca služby o zmenách riadne informovaný a zmluvu neukončil do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. Ak by zmena obchodných podmienok mala za následok zavedenie nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich poplatkov, zákazník má právo od zmluvy odstúpiť.

c) v prípade zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok, ktoré nemajú povahu zmluvy na dobu neurčitú, ako je napríklad kúpna zmluva, zmeny obchodných podmienok neovplyvňujú práva, ktoré príjemcovia/zákazníci služieb nadobudli pred účinnosťou zmien obchodných podmienok, a najmä zmeny obchodných podmienok neovplyvňujú už zadané objednávky a už uzatvorené, uzatvorené alebo vykonané Kúpne zmluvy.

3. Na riešenie sporov medzi Predávajúcim a zákazníkom je výlučne príslušný súd podľa sídla Predávajúceho, to však neplatí pre riešenie sporov medzi Predávajúcim/poskytovateľom služieb a Spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami.

4. Obchodné podmienky nevylučujú právne ustanovenia platné v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa, ktorý uzatvára zmluvu s poskytovateľom / predávajúcim,ktoré nie je možné zmluvne vylúčiť. V tomto prípade Poskytovateľ / Predávajúci zaručuje Spotrebiteľovi ochranu poskytovanú zákonom, ktorú nemožno zmluvne vylúčiť.

5. Tieto pravidlá sú účinné od 27. 12. 2022.


POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

sa vzťahuje na Spotrebiteľa


Máte právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa prevzatia tovaru alebo prevzatia tovaru vami určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jasným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

UPOZORNENIE! Vzhľadom na špecifický charakter a personalizáciu produktov neprijímame vrátenie vzoriek parfumov a aróma difuzérov. Prosíme vás o dôkladné zváženie nákupu pred dokončením transakcie.

Naše kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

PEFRANO SP. Z O. O. ul. Składowa 1, 32-300 Olkusz, Polska

e-mail: [email protected]

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je povinný. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zašlete svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Účinky odstúpenia od zmluvy:

V prípade ukončenia zmluvy (po vrátení všetkého tovaru z objednávky) vrátime všetky prijaté platby vrátane nákladov na doručenie tovaru (zvažuje sa najlacnejšia dostupná možnosť doručenia, t.j. 3,00 €), najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí ukončiť túto zmluvu. Predávajúci uskutoční vrátenie peňazí rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ/podnikateľ so spotrebiteľskými právami, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia peňazí, ktorý pre neho nevyžaduje žiadne náklady.

V prípade čiastočného ukončenia zmluvy (v prípade čiastočného vrátenia tovaru z objednávky) vám vrátime len platby za vrátený tovar čo najskôr, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí ukončiť túto zmluvu.

Všetky priame náklady na vrátenie tovaru (napríklad náklady na balenie, ochranu obalu a prepravu) Predávajúcemu znáša kupujúci. 

Môžeme vám odmietnuť vrátenie peňazí, kým produkt nevrátite alebo kým neposkytnete dôkaz o vrátení produktu, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musíte v každom prípade okamžite vrátiť alebo odovzdať najneskôr do štrnástich dní od oznámenia o zrušení tejto zmluvy. Lehota nie je porušená, ak tovar odošlete najneskôr do štrnásteho dňa. Znášate priame náklady spojené s vrátením produktu. Za akúkoľvek stratu hodnoty produktu musíte zaplatiť, ak tieto straty hodnoty súvisia s manipuláciou s produktom, čo nie je potrebné na overenie kvality, vlastností a funkčnosti produktu.

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty položky, ktoré vyplýva z používania položky, okrem toho, čo bolo potrebné na určenie povahy, vlastností a funkčnosti položky.

Vrátime vám peniaze rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s týmto vrátením nebudú účtované žiadne poplatky. Vyhradzujeme si právo neprijať vrátený tovar zaslaný na dobierku, ani vrátiť takéto poštovné. Môžeme zadržať vrátenie peňazí, kým nedostanete položku alebo kým nám neposkytnete dôkaz o vrátení, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám, prosím, vráťte alebo odovzdajte ihneď, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy. 

Priame náklady na vrátenie tovaru budete musieť znášať vy.

1. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty veci, ktoré vznikne v dôsledku jej používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.

 

PRE Spotrebiteľa platí VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

POZNÁMKA: Tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

………………………., ……………………………….

…………………………………………

(meno a priezvisko zákazníka)

…………………………………………

(adresa na korešpondenciu zákazníka)

…………………………………………

(Kontaktné telefónne číslo)

…………………………………………

(číslo objednávky)


Pán/pani*

……………………………………………

……………………………………………

(meno a priezvisko, názov predávajúceho)

……………………………………………

(adresa predávajúceho)

……………………………………………

(e-mailová adresa predávajúceho)

……………………………………………

(fax predajcu)

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA DIAĽKU

Vyhlasujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku dňa

................................................ a ohľadom nákup nasledovného tovaru:

1) ………………………………………………………………………………… za cenu

……………………………………………….,

2) ………………………………………………………………………………… za cenu

……………………………………………….,

3) ………………………………………………………………………………… za cenu

……………………………………….………,

4) ………………………………………………………………………………… za cenu

……………………………………………....,

5) ………………………………………………………………………………… za cenu

…………………………………………..…..,

6) ………………………………………………………………………………… za cenu

………………………………………..……..,

Tovar bol doručený/vyzdvihnutý dňa …………………………………………………..V súvislosti s vyššie uvedeným prehlasujem, že tovar vrátim bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní.

Nižšie sú uvedené podrobnosti týkajúce sa vrátenia peňazí, ktoré by sa malo uskutočniť okamžite, najneskôr do 30 dní.

Číslo účtu, na ktorý sa má vrátiť:

………………………………...………………….

(meno, priezvisko a podpis Klienta, ak je formulár

zasielaný v listinnej podobe)