1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Správcom osobných údajov je PEFRANO SP. Z O.O., podnikajúci pod názvom PEFRANO SP. Z O.O., Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz, zapísaný v Centrálnom registri obchodných informácií, NIP: 637-221-13-11, Regon: 386951360 (ďalej len "správca"), ktorý je zároveň poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim. Osobné údaje zákazníka (klienta) sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. (Zbierka zákonov č. 133, položka 883 v znení neskorších predpisov), zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v platnom znení) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. (GDPR).1.2.1 Za účelom elektronického poskytovania služieb a uzatvárania kúpnych zmlúv. je právnym základom pre spracovanie osobných údajov. art. 6 ust. 1 lit. ai b) GDPR.

1.2.2 Na účely plnenia právnych povinností, ktoré Správcovia vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov, vrátane daňových a účtovných predpisov – právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

1.2.3 Pre analytické a štatistické účely - právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávneným záujmom Správcu je analyzovať výsledky vykonávanej obchodnej činnosti.

1.2.4 Za účelom naplnenia oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v prípadnom uplatnení alebo vymáhaní pohľadávok alebo obrany proti pohľadávkam - právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.3 Správca dbá najmä na ochranu záujmov subjektov údajov, najmä na to, aby ním zhromaždené údaje boli spracovávané zákonným spôsobom, aby boli zhromažďované na stanovené, legitímne účely a neboli predmetom ďalšieho spracovania nezlučiteľného s týmito účelmi, aby boli vecne správne a primerané vzhľadom na účely , pre ktoré sú spracovávané, a aby boli uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania.

1.4 Všetky slová, slovné spojenia a skratky, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba), sa chápu v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://parfemyfrancúzske.cz/img/cms/odstapienie.pdf a oddielu 2.4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

1.5 Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom/Klientom je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Pravidlách, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronické služby, má za následok odmietnutie uzavretia takej zmluvy. Údaje nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronickej služby sú vždy uvedené aj na internetových stránkach internetového obchodu.

1.6 Základom pre spracovanie osobných údajov zákazníka/klienta je potrebné splniť zmluvu, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo prijať opatrenia na jeho žiadosť pred uzavretím takej zmluvy.

2. ÚČEL A ROZSAH ZBERU DÁT

2.1 Účelom zhromažďovania osobných údajov Správcom je:

2.1.1. vznik, utváranie obsahu, zmena, realizácia alebo ukončenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom služieb (Predávajúcim) a Príjemcom služieb (Zákazníkom) spočívajúceho v poskytovaní Elektronických služieb prostredníctvom Internetového obchodu alebo uzavretie a realizácia Kúpnej zmluvy na Produkty a ich dodanie Zákazníkovi.

2.2 V prípade Zákazníkov, ktorí využívajú služby doručenia Produktu Zákazníkovi, odovzdá Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníkov v rozsahu nevyhnutnom pre doručenie vybranému dopravcovi:

2.2.1 Kuriér Zásielkovňa

2.3 Správca spracováva nasledujúce osobné údaje klientov (zákazníkov): meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto). V prípade zákazníkov (klientov), ktorí nie sú spotrebiteľmi, správca dodatočne spracováva názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ).

2.4 Poskytovanie osobných údajov uvedených v bode 2.4. 2.4. je nevyhnutné, aby Poskytovateľ mohol poskytovať Elektronické služby v Internetovom obchode alebo uzavrieť Kúpnu zmluvu na Produkty. Rozsah požadovaných údajov je vždy uvedený aj v Pravidlách internetového obchodu a pred poskytnutím danej Elektronické služby alebo uzavretím Kúpnej zmluvy na webových stránkach internetového obchodu.

2.5 Okrem toho môžu byť príjemcami osobných údajov:

2.6.1. Poskytovatelia IT systémov a služieb.

2.6.2. Na základe príslušných zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov subjektov, ktoré Správcovia poskytujú účtovné služby, výskum kvality služieb, vymáhanie pohľadávok, právne, analytické a marketingové služby.

2.6.3 Orgány oprávnené získať vaše osobné údaje na základe právnych predpisov.

2.7 Správca spracováva osobné údaje osôb, ktoré si obľúbili naše profily na sociálnych sieťach v rámci obľúbených sociálnych sietí. Údaje sú spracovávané za účelom umožnenia vedenia a priebežnej správy našich profilov, vrátane komunikácie s komunitou a organizácie podujatí alebo súťaží, a to na základe zásad definovaných funkciami jednotlivých sociálnych médií a ich predpismi. Údaje členov komunity sú spracovávané aj pre štatistické a analytické účely a môžu byť spracovávané za účelom uplatnenia nárokov a obrany proti nim. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.8 Ak kontaktujete Správcu telefonicky v záležitostiach, ktoré nesúvisia s uzavretou zmluvou alebo poskytovanými službami, môžeme od vás požadovať poskytnutie osobných údajov iba v prípade, že je to nevyhnutné pre vybavenie záležitosti, ktorej sa kontakt týka. Právnym základom je v tomto prípade oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v potrebe riešiť nahlásenú záležitosť súvisiacu s podnikateľskou činnosťou.

2.9 V prípade e-mailovej alebo klasickej poštovej korešpondencie adresovanej Správcovi, ktorá nesúvisí so službami poskytovanými Zákazníkovi alebo inou zmluvou uzavretou so Zákazníkom, sú osobné údaje obsiahnuté v korešpondencii spracovávané výhradne za účelom komunikácie a vybavenia záležitosti, ktorej sa korešpondencia týka.

2.10. Vo veciach neupravených Nariadením sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných zákonov poľského práva, ako aj práva Európskej únie, najmä GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES).

2.11 Internetový obchod spracováva vaše osobné údaje aj na nasledujúce účely:

a) odovzdať vaše osobné údaje spoločnosti Československá obchodná banka ("Banka") v súvislosti s:

a. a. poskytovanie služby sprístupnenia infraštruktúry na spracovanie platieb prostredníctvom internetu internetovému obchodu bankou (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

b. Bankové spracovanie a zúčtovanie platieb vykonaných zákazníkmi internetového obchodu prostredníctvom internetu s použitím platobných nástrojov (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

c. za účelom overenia riadneho plnenia zmlúv uzavretých s Internetovým obchodom zo strany Banky, najmä za účelom zabezpečenia ochrany záujmov platiteľov v súvislosti s ich reklamáciami (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

2.12. V súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v odsekoch 3 a 4 môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené internetovým obchodom ďalším príjemcom alebo kategóriám príjemcov osobných údajov, ktorými môžu byť:

a) Československá obchodná banka

2.13. Pokiaľ poskytujete osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s internetovým obchodom, je poskytnutie osobných údajov podmienkou pre uzavretie tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov v tejto situácii je dobrovoľné, avšak dôsledkom neposkytnutia týchto údajov je nemožnosť uzavrieť zmluvu s internetovým obchodom.

Ak pred uzatvorením kúpnej zmluvy na tovar (alebo služby) zakúpený v Internetovom obchode poskytnete svoje osobné údaje za účelom ich odovzdania spoločnosti Twisto Polska sp. z o.o., je odovzdanie týchto údajov podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy v súvislosti s obchodným modelom prijatým Internetovým obchodom.

V prípade odovzdania Vašich osobných údajov Banke v súvislosti so spracovaním a zúčtovaním platieb, ktoré ste vykonali v Internetovom obchode prostredníctvom internetu s použitím platobných prostriedkov, je poskytnutie údajov nevyhnutné na vykonanie platby a na poskytnutie potvrdenia o jej vykonaní Bankou Internetovému obchodu.

V prípade odovzdania Vašich osobných údajov Banke za účelom overenia riadneho plnenia zmlúv uzavretých s Internetovým obchodom, najmä za účelom zaistenia ochrany záujmov platcov v súvislosti s ich reklamáciami, je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na umožnenie plnenia zmluvy uzavretej medzi Internetovým obchodom a Bankou.

Právnym základom pre spracovanie je oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vedení korešpondencie adresovanej Správcovi v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou. Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré sa vzťahujú k záležitosti, ktorej sa korešpondencia týka. Všetka korešpondencia je uchovávaná spôsobom zaisťujúcim bezpečnosť osobných údajov a ďalších informácií v nej obsiahnutých a je sprístupnená iba oprávneným osobám.

2.14. Správca informuje, že používa nasledujúce technológie sledujúce akcie vykonané užívateľom/zákazníkom v rámci webových stránok obchodu: edrone tracking codes - na účely analýzy štatistík webových stránok obchodu, ako aj na marketingové účely len pre potreby e-mailovej, sms, kampane na sociálnych sieťach, ktorú Správca spustil alebo uviedol pomocou systému edrone.

3. ÚDAJE O VÝKONE

3.1 Poskytovateľ služieb tiež zhromažďuje údaje o používaní (tzv. logy - IP adresa, doména), ktoré sú uchovávané po neobmedzenú dobu a slúžia na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú spravovať internetový obchod. Tieto údaje sú súhrnné a anonymné, tj neobsahujú žiadne identifikačné znaky osôb, ktoré navštevujú webové stránky internetového obchodu. Záznamy nie sú poskytované tretím stranám.

V každom prípade môžete inštaláciu súborov cookie zablokovať alebo trvalé súbory cookie odstrániť pomocou príslušných možností svojho internetového prehliadača. V prípade problémov vám odporúčame nahliadnuť do súboru pomocníka vášho prehliadača alebo sa obrátiť na výrobcu používaného prehliadača.

4. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

4.1.V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom uzavretia a plnenia kúpnych zmlúv - po dobu nevyhnutnú pre splnenie všetkých záväzkov z kúpnych zmlúv.

4.2 .V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom poskytovania elektronických služieb Zákazníkovi - po dobu poskytovania elektronických služieb Zákazníkovi.

4.3 V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom poskytovania marketingového obsahu Zákazníkovi Správcom - do doby, kým Zákazník vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov v tejto súvislosti.

4.4 V prípade spracovania údajov pre analytické a štatistické účely - počas poskytovania elektronických služieb zákazníkovi.

4.5 V prípade spracovania údajov za účelom realizácie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v prípadnom uplatnení alebo vymáhaní nárokov alebo obrany proti nárokom - do uplynutia premlčacej doby nárokov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje spracovávané iba v rozsahu a po dobu ustanovenú zákonom, vrátane účtovných predpisov.

5. PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Zákazník má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a na ich opravu.

5.2 Každá osoba má právo kontrolovať spracovanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú obsiahnuté v súbore údajov správcu.

5.2.1 Môže získať informácie o tom, ako av akom rozsahu spracovávame jeho údaje.

5.2.2 Môže získať kópiu svojich osobných údajov.

5.2.2.1 Ak vaša žiadosť zahŕňa kópie vašich údajov, uveďte, ktoré kópie si želáte dostať.

5.2.2.2 Správca si môže za druhú a každú ďalšiu kópiu účtovať poplatok, o ktorom vás bude informovať.

5.2.2.3 Výška poplatku bude zodpovedať nákladom na prípravu ďalšej kópie vašich dát;

5.2.3 Môžete požiadať o opravu svojich údajov (ak boli zaznamenané chybne alebo ak sa zmenili).

5.2.4 .Môžete požiadať o výmaz svojich osobných údajov (ak správca nemá dôvod ich spracovávať) 5.2.5 .Môžete požiadať o obmedzenie spracovania (ak chcete, aby správca spracovával vaše údaje iba v obmedzenom rozsahu, kým nebude posúdená vaša námietka alebo žiadosť o opravu, a ak chcete, aby údaje boli uchovávané v súvislosti s vašimi nárokmi).

5.2.5 Môžete požiadať, aby Vaše údaje, ktoré ste poskytli Správcovi, boli odovzdané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Získané údaje môžete sami odovzdať správcovi, ktorého si vyberiete. Ak je to technicky možné, môžeme navyše pri dodržaní príslušných bezpečnostných štandardov odovzdať údaje vašim menom inému správcovi.

5.3 Na uplatnenie vyššie uvedených práv môžete využiť možnosti v rámci účtu (táto možnosť sa vzťahuje iba na klientov, ktorí majú účet) alebo písomne na adresu správcu.

5.3.1 Žiadosť o výkon práv dotknutých osôb možno podať v nasledujúcej forme:

- písomne na adresu: PEFRANO SP. Z O.O., Al. 1000-lecia 2, 32-300 Olkusz

- e-mailom na adresu: [email protected]

V žiadosti by sa malo podľa možnosti presne uviesť, čoho sa týka, tj najmä

- aké právo chce žiadajúca osoba uplatniť (napr. právo získať kópiu údajov, právo na výmaz údajov atď.);

- čoho sa žiadosť týka (napr. využívanie určitej služby, zasielanie newslettera s obchodnými informáciami na určitú e-mailovú adresu atď.);

- na aké účely spracovania sa žiadosť vzťahuje (napr. marketingové účely, analytické účely atď.).

5.3.2 Na žiadosti bude zodpovedané do jedného mesiaca od ich prijatia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť, správca žiadateľa informuje o dôvodoch predĺženia.

5.3.3 Odpoveď bude poskytnutá na e-mailovú adresu, z ktorej bola žiadosť odoslaná, av prípade žiadostí zaslaných listom obyčajnou poštou na adresu uvedenú žiadateľom, pokiaľ z obsahu listu nevyplýva želanie dostať spätnú väzbu na e-mailovú adresu (v takom prípade musí byť uvedená e-mailová adresa).

5.3.4 Ak Správca spracováva vaše údaje na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku;

5.3.5 Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov porušujeme vaše práva - dajte nám prosím vedieť na nasledujúci e-mail [email protected] snažíme sa reagovať na pripomienky a podnety našich užívateľov a predovšetkým rešpektovať ich práva.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov porušujeme vaše práva - dajte nám prosím vedieť na nasledujúci e-mail [email protected] ovou z Staramy sa snažíme reagovať na pripomienky a podnety našich užívateľov a predovšetkým rešpektovať ich práva.

5.4. Zákazník má právo podať sťažnosť na dozornom úrade [v Poľsku u predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov (do 25. mája 2018 pod názvom Generálny dozorný úradník pre ochranu osobných údajov)].

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Internetový obchod môže obsahovať odkazy na jiné webové stránky. Správca odporúča zákazníkovi, aby sa zoznámil so zásadami ochrany osobných údajov na iných webových stránkach. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na tento internetový obchod.

6.2 Správca uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovávaných osobných údajov, ktoré zodpovedajú rizikám a kategóriám chránených údajov, a najmä na ochranu údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, získaním neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi a akoukoľvek zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

6.3 Správca zabezpečuje nasledujúce technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úpravám elektronicky zasielaných osobných údajov neoprávnenými osobami:

6.3.1 Zabezpečenie súboru údajov proti neoprávnenému prístupu.

6.3.2 Certifikát SSL.

6.3.3. Prístup k účtu iba po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

S cieľom zabezpečiť integritu a dôvernosť údajov správca zaviedol postupy, ktoré umožňujú prístup k osobným údajom iba oprávneným osobám, a to iba v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom na úlohy, ktoré plní.

Správca použije organizačné a technické riešenia, aby zabezpečil, že všetky operácie s osobnými údajmi budú zaznamenávané a vykonávané iba oprávnenými osobami.

Správca ďalej prijme všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že aj jeho subdodávatelia a ďalšie spolupracujúce subjekty zaručia uplatňovanie vhodných bezpečnostných opatrení, kedykoľvek spracúvajú osobné údaje v mene správcu.

6.3.4 Správca priebežne vykonáva analýzu rizík a sleduje primeranosť opatrení na zabezpečenie údajov zisteným rizikám. V prípade potreby správca zavedie ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti údajov.

6.4 Správca neodovzdáva osobné údaje zákazníka do tretích krajín.